BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo w archiwum     26.02.2008     
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo w archiwum     01.07.2003     
 
  «   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo w archiwum

REGULAMIN
 
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
ROZDZIAŁ I
 
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1
 
Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Mrągowo, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.
 
§ 2
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 
1.      ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 ze zmianami),
2.      odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,
3.      przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, o którym mowa  w art. 2 pkt 4) ustawy,
4.      umowa – umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa   w art.6 ustawy,
5.      wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,
6.      wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
7.      dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
8.      okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 
ROZDZIAŁ II
 
MINIMALNY POZIOM USŁUG SWIADCZONY PRZEZ ZAKŁAD
 W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
§ 3
 
Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez zakład z odbiorcą.
 
§ 4
 
Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:
 
1.      dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi  w sposób ciągły i niezawodny,
2.      zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,
3.      odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,
4.      określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna zobowiązującymi przepisami,
5.      zapewnia spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,
6.      dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego administracji, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych  z winy odbiorcy,
7.      dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego administracji, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
8.      instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
9.      ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,
10.  informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartalnie w formie ogłoszenia prasowego.
 
§ 5
 
Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez zakład oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:
 
1.      wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
2.      użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3.      zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
4.      użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
5.      informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
6.      umożliwiając osobom reprezentującym zakład prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
7.      zawiadamiając zakład o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
8.      informując zakład o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
9.      powiadamiając zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
10.  udostępniając nieodpłatnie zakładowi miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 
§ 6
 
Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.
 
§ 7
 
1.      Zakład zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.
 
 
2.      Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 
§ 8
 
1.      Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
2.      W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3.      Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
 
§ 9
 
1.      Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
2.      Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera:
a)     określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b)     oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz zakładu dodatkowych opłat.
3.      Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
4.      w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, zakład jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.
 
§ 10
 
1.      Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.
2.      Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
3.      Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
 
§ 11
 
1.      Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie zakładu lub przesłania listem poleconym.
2.      Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie zakładu lub przesłania listem poleconym.
3.      Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
4.      Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osoba fizyczną, upadłości strony, utraty przez zakład zezwolenia.
 
§ 12
 
Po rozwiązaniu umowy zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
 
 
 
ROZDZIAŁ  IV
 
SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT
USTALONE W TARYFACH
 
§ 13
 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 
§ 14
 
1.      Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2.      W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wnikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
 
§ 15
 
1.      Ilość odebranych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2.      W razie braku rządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.
 
§ 16
 
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
 
§ 17
 
1.      Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2.      Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
 
§ 18
 
Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez zakład w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
 
 
ROZDZIAŁ V
 
WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA
 
§ 19
 
1.      Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2.      Zakład po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3.      Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z zakładem.
4.      Przed zawarciem umowy zakład dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza  w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
5.      Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez zakład.
 
§ 20
 
Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
 
§ 21
 
1.      Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1)     oznaczenie wnioskodawcy,
2)     określenie:
a)     rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b)      charakterystyki zużycia wody,
c)      rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d)     przeznaczenia wody,
3)    informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
a)     powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b)      wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
4)    proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2.     Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1)     dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2)     mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 
§ 22
 
1.      Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu:
2.      Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.
3.      Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1)     miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2)     przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,
3)     wymagania dotyczące:
a)       miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b)       miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c)       jakości odprowadzanych ścieków,
4)     termin ważności warunków przyłączenia.
4.      Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z zakładem.
 
§ 23
 
Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z zakładem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.
 
 
§ 24
 
1.      Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
2.      Zakład może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 25.
 
§ 25
 
Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, zakład określi warunki techniczne przyłączenia.
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
MOZLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
 
§ 26
 
Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
1)     W Urzędzie Gminy Mrągowo, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c)    niniejszy regulamin,
d)    warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2)     w zakładzie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a)    wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b)    niniejszy regulamin.
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW.
 
§ 27
 
1.      Zakład zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.      Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
1)     z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
2)     dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3.      O przerwach w dostawie wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych zakład powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.
4.      W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku zakład zapewni zastępczy punkt poboru wody.
 
ROZDZIAŁ VIII
 
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFROMACJI DOTYCZĄCYCH
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIA SCIEKÓW
 
§ 28
 
Zakład zobowiązany jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
a)    12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b)     7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w literze a).
 
§ 29
 
1.      Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2.      Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
3.      Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
 
 
ROZDZIAŁ IX
 
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
 
§ 30
 
Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 
§ 31
 
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, zakładem i jednostką straży pożarnej.
 
§ 32
 
Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej     w umownie ustalonych okresach.
Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.
 
ROZDZIAŁ X
 
POSTANOWIENIA KONCOWE
 
§ 33
 
w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.
 

Dokument utworzył(-a):  JG  (26.02.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (26.02.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (16.05.2019)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (16.05.2019)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2665795 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^