BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna
 
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Rejestr zmian Statystyki Wyślij pocztą elektroniczną Drukuj
  szukaj
Spółka
Organy spółki
Charakterystyka jednostki
Archiwum
Sytuacja majątkowa
Archiwum
Sytuacja finansowa i gospodarcza
Archiwum
Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
Sprawozdanie Zarządu za
Archiwum
Informacje
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wnioski
Obowiązujące opłaty
Archiwum opłat
Jakość wody
Archiwum jakości wody
Ogłoszenia
Przetargi
Archiwum przetargi
Kontakt
Narzędzia
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Zaloguj się
Do góry
Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 w archiwum

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie
ogłasza  przetarg na  sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512
 
Nazwa sprzedającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , 11-700 Mrągowo  , os. Mazurskie 1A ;
NIP: 742 13 75 296  REGON: 510426218
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest n/w pojazd :
1. Ciągnik rolniczy marki URSUS 3512 o numerze rejestracyjnym ONC 2780. Cena  brutto, wyżej zidentyfikowanego pojazdu, wynosi 20 000 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego pojazdu.
Dane identyfikacyjne pojazdu :
Marka : URSUS
Model: 3512
Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
Rok produkcji: 1995
Nr fabryczny : 95441
Rodzaj silnika : z zapłonem samoczynnym
Pojemność skokowa / moc silnika : 2502 ccm / 35 kW
Wskazanie licznika : 1146 mtg
Data pierwszej rejestracji: 28-11-1995 r.
Data ważności badania technicznego : 10-12-2011 r.
Wyposażenie dodatkowe : ładowacz czołowy marki TUR -2 A
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty, będącej  załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia,   w terminie do dnia      31-01-2011 r. do godz. 9ºº.  Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, lub ze   strony internetowej:  www.zwik.mragowo.pl
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- przedmiot sprzedaży
- oferowaną cenę
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
   przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
 
Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.
 
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 „
 
2. Wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdów .  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  31-01-2011 do godz. 8³º w kasie ZWiK w Mrągowie. Zwrot wadium nastąpi z kasy Zakładu najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 31-01-2011 r. o godz. 10ºº,  w  siedzibie ZWiK .  Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu  dla osoby , która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez ZWiK terminie do zawarcia umowy  to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
2. Po otwarciu ofert zostanie przeprowadzona licytacja ustna ,ceną  wywoławczą jest najwyższa  kwota określonej w złożonych ofertach
3. Pojazdy  zostaną  sprzedane  za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
4. ZWiK w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny   sprzedawanego w przetargu ciągnika rolniczego
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży ciągnika uzyskać można , pod numerem  telefonu  89 741 24 37 , 605 223 838. Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Załącznik
    

Dokument utworzył(-a):  Andrzej Strus  (12.01.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (12.01.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (12.01.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (12.01.2011)
 

Biuletyn obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl