BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa w województwie warmińsko - mazurskim” w archiwum

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie,
powiat mrągowski
, tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax. [0 89] 741 86 21
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej pn.:

„Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa
w województwie warmińsko - mazurskim

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji:
-
rozpoczęcia - niezwłocznie po podpisaniu umowy
- zakończenia -
29 kwietnia 2005 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Paweł Stefanowicz
tel.[ 0...89] 742 61-11, tel. kom. O 603 63 48 95 pokój nr 7, w godz. 8ºº-14ºº

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 10 lutego 2005r. do godziny 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2005r. o godz.12ºº w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych,
  2. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  3. złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie w okresie od dnia 24 stycznia 2005r. do dnia o8 lutego 2005r. oraz poprzez publikację w na stronie zakładu www.zwik.mragowo.pl.


Dokument utworzył(-a):  Jarosław Grabowski  (27.01.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Edyta Guzowska  (27.01.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Edyta Guzowska  (27.01.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Edyta Guzowska  (27.01.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2471420 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^