BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spó?ka
  ∴ Organy spó?ki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja maj?tkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres us?ug i lokalne uwarunkowania ich ?wiadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarz?du za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ?cieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowi?zuj?ce op?aty
  ∴ Archiwum op?at
  ∴ Jako?? wody
  ∴ Archiwum jako?ci wody
 
  Og?oszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Og?oszenia, aktualno?ci
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Warto?ci parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysy?anej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mr?gowie w 2017 r.

Warto?ci parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysy?anej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mr?gowie w 2017 r.
 
Parametr
Jednostka
Warto??
Najwy?sze dopuszczalne warto?ci wska?ników okre?lone w RMZ z dn.13.11.2015
(Dz.U.2015,
poz.1989)
Barwa
mgPt/dm3
6
akceptowalny***
M?tno??
 NTU (FNU)
0,64
1***
pH
-
7,6
6,5-9,5
Przewodno?? elektryczna w?a?ciwa w temp. 25°C
 
µS/cm
632
2500
Zapach
-
akceptowalny
akceptowalny***
Smak
-
akceptowalny
akceptowalny***
Jon amonowy
mg NH4+/dm3
0,09
0,50
Twardo?? ogólna
mgCaCO3/dm3
333
60-500
Obecno?? i liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Obecno?? i liczba bakterii Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
 
 
 
 
 
*** akceptowalny przez konsumentów
i bez                nieprawid?owych zmian
 

Dokument utworzył(-a):  Jaros?aw Grabowski  (04.08.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Jaros?aw Grabowski  (04.08.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Jaros?aw Grabowski  (04.08.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jaros?aw Grabowski  (04.08.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2158527 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^